Artikkelit

NÄIN VOIT TASAPAINOTTAA MIELTÄ JA TUNTEITA AYURVEDAN AVULLA

Ayurveda on tuhansia vuosia vanha intialainen luonnonlääketiede, jonka keskeinen näkökulma on auttaa meitä kiinnittämään huomiota sekä ulkoisiin että sisäisiin tekijöihin, jotka vievät omaa yksilöllistä kehotyyppiämme epätasapainotilaan.

Omakohtainen kokemuksemme ja havaintomme siitä mitkä eri tekijät vaikuttavat omaan terveyteemme ja hyvinvointiimme on ayurvedan mukaan tärkeä ja keskeinen prosessi. Sen kautta opimme havainnoimaan kuinka ulkoisen ympäristön konkreettiset ja energeettiset elementit sekä myös omat käyttäytymis- ja ajattelutavat vaikuttavat meihin.

Terveen ja hyvinvoivan mielen kannalta on hyvä ymmärtää tiettyjä perusperiaatteita ja prosesseja, jotka vaikuttavat omaan elämänlaatuumme.

Ayurvedan mukaan jokainen meistä koostuu kolmesta eri doshasta, jotka ovat vata, pitta ja kapha. Yleensä yksi näistä on dominoivassa asemassa kehossamme, jolloin joudumme kiinnittämään erityistä huomiota juuri sen doshan tasapainottamiseen. Joutuessaan epätasapainoon doshat alkavat kerääntymään kehossamme aiheuttaen sairauksia ja epätasapainotiloja.

Vata tarkoittaa ”tuulta” ja vata-tyypit ovatkin nopeita liikkeissään, puheessaan ja toiminnassaan. He saattavat olla lyhyitä tai erittäin pitkiä, hoikkia, luovia ja nopeita omaksumaan uutta tietoa. He saattavat kärsiä kuivasta ihosta ja palelevat helposti.

Pittan elementti on tuli ja se saattaa näkyä myös heidän äkkipikaisessa luonteessaan. Pitta-tyypit ovat fyysiseltä keholtaan normaalirakenteisia, he ovat yrittelijäitä visionäärejä, täsmällisiä ja hyviä puhujia. Lisäksi heillä on hyvä ruoansulatus ja tasaisen lämmin keho.

Kaphan elementtejä ovat maa ja vesi, joka tekee tästä kehotyypistä voimakkaan ja kestävän. Kapha-tyypit ovat hitaita ärtymään tai kiihtymään, he myös saattavat olla tapoihinsa kiintyneitä ja pitävät nukkumisesta. Heillä on pehmeä ja hieman öljyinen iho sekä hidas ruoansulatus.

TUNTEIDEN MERKITYS

Ayurvedan mukaan ruokavaliolla on suurin vaikutus kehotyyppimme tasapainossa pysymiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Ruoansulatusjärjestelmän lisäksi on myös muita reittejä ja tekijöitä, jotka vaikuttava doshien tasapainoon. Näistä erityisen tärkeitä ovat tunteet ja ajatukset.

Kaikilla negatiivisilla tunteilla on vaikutuksensa kaikkiin kolmeen doshaan. Ne häiritsevät mielen tasapainoa ja vähentävät selkeyttä ja kirkkautta eli sattva gunaa, mikä on yksi tärkeimmistä hyvinvointia ylläpitävistä tekijöistä. Yleisluontoisesti voidaan sanoa, että pelko nostattaa vataa, viha lisää pittaa ja kiintymys materiaan, tunteisiin tai ajatuksiin lisää kaphaa. Vaikka tasapainottaisimme omaa kehotyyppiämme oikean ruokavalion avulla, tunteiden puolella ärsyyntyessään doshat ikään kuin vuotavat kehon puolelle aiheuttaen erilaisia fyysisiä oireita.

VATAa nostattavia tunteita ovat pelko, kauhu, ahdistus, epävarmuus, turvattomuus ja riippuvaisuus. Vataa tasapainottavat rakkaus, rauha, usko, rohkeus ja pelottomuus.

PITTAa nostattavat viha, kateus, mustasukkaisuus, epäluuloisuus ja ylpeys. Pittaa tasapainottavat rakkaus, myötätunto, rauha, anteeksianto ja kohtuullisuus.

KAPHAa nostattavat ahneus, kiintymys, himo, omistushalu ja sentimentaalisuus. Kaphaa tasapainottavat tyytyväisyys, kohtuullisuus, rohkeus ja irtipäästäminen.

AJATUSTEN MERKITYS

Myös ajatuksillamme on vaikutus kehotyyppimme tasapainossa pysymiseen. On hyvä huomata, että tietynlaiset negatiiviset ajatukset paitsi vähentävät mielen tasapainoa eli sattva gunaa, vievät myös doshia epätasapainotilaan.

Vata-tyypit ovat mentaliteetiltaan yleensä ylisensitiivisiä ja defensiivisiä. Se aiheuttaa heissä pelkoa, huolta, epävarmuutta ja päättämättömyyttä. Pitta-ihmiset puolestaan ovat jyrkkiä mielipiteissään tai jopa itsepäisiä. Se aiheuttaa heissä kriittistä mielenlaatua, fanaattisuutta ja negatiivista asennetta suhteessa itseen ja muihin. Kapha-ihmiset ovat hitaita ja puntaroivia sekä pohdiskelevia ja kiinnittyneitä yhteen näkökulmaan. Tämä pysäyttää heidän ajatusprosessinsa ja luo sosiaalisissa tilanteissa vastustusta, tylsyyttä, saamattomuutta ja letargisuutta.

VATA-mieltä ärsyttää liiallinen ja turha mentaalinen aktiviteetti kuten huoli ja huolehteminen, liika laskelmointi ja tilanteiden kalkulointi. Mielen yliaktiivisuus, epäröinti, ajatusten harhailu ja katkeaminen lisäävät vataa mielessä. Vata-ihmisten ei tulisi lukea liikaa sanomalehtiä tai aikakausilehtiä tai katsoa runsaasti tv-ohjelmia. Heidän tulisi ehdottomasti välttää useiden tehtävien samanaikaista suorittamista päällekäin. Mieltä stimuloivien tekijöiden rajaaminen on vata-ihmiselle erityisen tärkeää, varsinkin sosiaalisen median ja massamedian seuraaminen. Heidän tulisi välttää pikkutriviaa, tilastoja ja pinnallisia ajatuksia ja ideoita. Luontoyhteys ja ajatusten suuntaaminen kohti pintaa syvempää olevaa totuutta rauhoittavat puolestaan vataa.

PITTA-mieli ärsyyntyy liian kilpailevasta asenteesta sekä ylikriittisestä, hyökkäävästä, kärsimättömästä ja argumentoitavasta lähestymistavasta. Pitta-ihmisten ei tulisi pyöritellä liikaa toisten vikoja vaan nähdä hyvää kaikessa. Heidän tulisi suunnata kriittinen älykkyytensä löytääkseen syvempi elämän totuus eikä niinkään keskittyä ulkoisen maailman yksityiskohtiin. Pitta-ihmisten tulisi kääntää oma tietoisuuden tuli enemmän sisäänpäin kuin suunnata se toisia vastaan.

KAPHA-mieltä ärsyttää mentaalisen aktiviteetin puute, tylsyys, hitaus, mentaalinen laiskuus, päiväunelmointi, fantasiointi ja paikoillaan pysyvä toiminta. Kapha-ihmisten on hyvä ylläpitää mielen fokusta ja valppautta esimerkiksi lukemalla, kirjoittamalla ja opiskelemalla. Heidän on myös hyvä kehittää selkeää itseilmaisua ja pyrkiä erottamaan tunteet ideoista.

Yleisesti voidaan sanoa, että ulkoisen tason doshan epätasapainotila, kuten vääränlainen ruokavalio heijastaa sisäisen tason epäbalanssia, toisin sanoen vääränlaisia ajatuksia tai negatiivisia tunteita. Optimaalinen tapa tasapainottaa kaikkia kolmea doshaa on työskennellä sekä ulkoisella että sisäisellä tasolla ja antaa kummallekin tasolle oikea prioriteetti ja asianmukainen korjausliike!

***

VÄRITERAPIAA AYURVEDISEN KEHOTYYPIN MUKAAN

On sanottu, että mikäli haluamme muuttaa jotakin elämässämme, meidän täytyy myös muuttaa energiaa joka sen alunperin loi. Tämä ajatus on varsin totta sekä ayurvedan että joogan näkökulmasta. Jos haluamme luoda positiivisia muutoksia kehossa ja mielessämme meidän täytyy myös ymmärtää sitä energiaa, joka niiden taustalla vaikuttaa. Sanskritin kielellä tätä primaarista elämänenergiaa kutsutaan pranaksi.

Ilman pranaa fyysinen kehomme olisi eloton organismi. Kaikki mielen ja kehon toiminnot ovat riippuvaisia pranasta. Pranan voidaan sanoa olevan ”The Boss”, elämänvoima ja luova energia, joka ohjaa mieltämme ja kehoamme kaikilla sen eri tasoilla. Prana virtaa kaikkialle kehon osiimme nadeissa, pienissä energiakanavissa. Terveys tarkoittaa ayurvedan näkökulmasta käytännössä sattvista eli puhdasta, vahvaa ja tasaisesti virtaavaa pranaa, joka antaa voimaa ja tarmoa mielellemme ja fyysiselle kehollemme.

VÄRITERAPIA AYURVEDISENA TYÖKALUNA

Ayurvedan mukaan prana kulkee kehoon ja mieleen pääasiassa kahta kautta: syömästämme ruoasta ja asitien kautta kulkeutuvista vaikutuksista, äistiärsykkeistä. Myös hengityksellä on tärkeä asema mielen ravitsemisella ja aistien energisoimisessa.

Ayurveda keskittyy vaalimaan yksilöllistä terveyttä ja tasapainoa pääasiallisesti ruokavalion sekä yrttien ja mausteiden avulla. Oikeanlainen ruokavalio ja omaa kehotyyppiä eli doshaa tasapainottavat yritit ovatkin ayurveda-lääketieteen kulmakivi, jota ei voi ohittaa kun tarkoituksena on ylläpitää hyvinvointia. Ayurvedan hoitovalikoimiin kuuluvat kuitenkin myös vähemmän tunnetut työkalut, joiden avulla pranaa ja sen positiivisia vaikutuksia voidaan vahvistaa kehossa. Näitä ovat aromaterapia, väriterapia, kiviterapia sekä mantrat.

Ruokavalio sekä yritit vaikuttavat pääasiallisesti fyysisellä tasolla koko kehon hyvinvointiin. Paranemista, tasapainoa ja elämänvoimaa, voidaan kuitenkin vahvistaa myös suoraan aistien ja mielen kautta, jonne juuri aromaattiset tuoksut, värit ja kivien hienojakoiset värähtelyt vaikuttavat.

Värien vaikutus hyvinvoinnin edistäjänä on ehkä hieman ylenkatsottu hoitomuoto, mutta se on varsin helppo ja yksinkertainen tapa energisoida mieltä ja aistejamme sekä vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiimme! Fyysisellä tasolla värit myös auttavat stimuloimaan sekä ruoansulatusta että kehon neste- ja verenkiertoa, mikä puolestaan on erinomainen keino edistää oman kehotyypin mukaisen ruokavalion vaikutusta terveyteen. Lisäksi värit nostattavat elimistömme vitaliteettia ja energisoivat verta (ranjaka pittaa). Toisaalta, väärät värit voivat myös heikentää neste- ja verenkiertoa sekä vähentää ruokahaluamme tai tehdä meidät yliaktiivisiksi.

Väri on käytännössä valoenergiaa, joka vaikuttaa kehoomme näköaistin (alochaka pitta) välityksellä, tosin se voi imeytyä myös ihon (bhrajaka pitta) kautta. Helppoja ja yksinkertaisia keinoja vaikuttaa visuaalisen aistimme kautta tulevaan pranaan ja lisätä värien positiivista vaikutusta on elinvoimaamme ovat esimerkiksi vaatteet, asusteet kodin sisustuselementit ja päivittäinen ruokamme. Värejä voidaan myös käyttää sisäisellä tavalla visualisoiden luontoperäisiä kohteita kuten valkoista liljankukkaa, sinistä iiristä, keltaista auringonkukkaa tai vaikkapa punaista ruusua.

AYURVEDISET KEHOTYYPIT JA VÄRIT

Jokaiselle kehotyypille, doshalle, on olemassa niitä tukeva väripaletti, jota voimme helposti soveltaa kun haluamme vaikuttaa pranaan, elämänvoimaamme värien kautta.

Herkälle ja ilmavalle VATA-tyypille sopivat parhaiten värit, jotka ovat lämpimiä, pehmeitä ja rauhoittavia. Näitä ovat esimerkiksi lämpimät värit kuten kulta, punainen, oranssi ja keltainen. Lisäksi rauhoittavat värit kuten valkoinen ja kaikki valkoisen pehmeät sävyt sekä vihreän ja sinisen pehmeät värisävyt.

Vatan on hyvä välttää värejä, jotka ovat kirkkaan punaisia tai pinkkejä, sillä ne saattavat olla liian ärsyttäviä sensitiiviselle ja herkälle vata-doshalle. Lisäksi vahvat värikontrastit saattavat stimuloida vataa ylenpalttisesti. Tummat värisävyt kuten harmaa, ruskea ja musta maadoittavat kohtuudella käytettynä vataa, mutta liiallisena ne vähentävät vatan vitaliteettia.

Tuliselle PITTA-tyypille sopivat parhaiten värit, jotka ovat viileitä ja rauhoittavia. Näitä ovat esimerkiksi valkoinen, vihreä ja sininen. Hyviä värivalintoja ovat myös kaikki pastellisävyt. Vähemmän värejä on parempi pittalle. Sisäisenä visualisaationa pitta voi käyttää esimerkiksi tummaa tähtitaivasta, joka on erittäin viilentävä ja rauhoittava.

Pittan on hyvä välttää liian stimuloivia, kirkkaita ja teräviä värejä kuten punaista, oranssia ja keltaista. Samoin kaikki teräväkulmaiset ja ”läpitunkevat” muodot ärsyttävät pitta doshaa. Sen sijaan pehmeät ja pyöreät muodot väripinnoilla tasapainottavat sitä.

Hitaalle KAPHA-tyypille puolestaan sopivat parhaiten värit, jotka ovat lämpimiä, ”kuivia” ja stimuloivia. Kapha voi hyvillä mielin käyttää kirkkaita ja vahvoja värejä sekä värikontrasteja. Hyviä värivaihtoehtoja ovat lämmin punainen, oranssi, keltainen ja kulta.

Kaphan tulisi välttää liikaa valkoista väriä sekä vaaleanvihreää ja vaaleansinistä. Aivan kuten liian täyteläinen ruoka, myös täyteläiset värit saattavat ärsyttää kaphaa. Kirkkaat, kevyet, selkeät ja kuulaat värit ovat sitävastoin kaphaa tasapainottavia. Teräväkulmaiset muodot väreissä ovat hyväksi kaphalle.

Kaikkiaan on hyvä muistaa, että vaikka värit ovat terapeuttisia, energisoivia ja elämänvoimaa lisääviä, niitä tulisi kuitenkin käyttää kohtuudella. Ylenpalttinen värien käyttö voi viedä minkä tahansa kehotyypin epätasapainoon. Kokeilemalla ja testaamalla oman kehotyypin värivalikoimaa voi helposti huomata niiden vaikutuksen mielen tasolla!

Artikkelit on julkaistu Hidasta elämää -sivustolla.